Θανοκώστας Αριστείδης

man24

Ο Αριστείδης Θανοκώστας γεννήθηκε στις 06/05/1972 στην Αθήνα. Εκπαίδευση και κατάρτιση: Οικονομολόγος - Λογιστής Α' τάξεως, πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς, παρακολούθηση μαθημάτων ACCA στο Μanchester Metropolitan University - Μάντσεστερ Αγγλία, παρακολούθηση κατά περιόδους σεμιναρίων στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος. Εργασιακή πείρα: Προϋπηρεσία δεκαπέντε ετών στο λογιστικό και ελεγκτικό επάγγελμα με κύριες δραστηριότητες αυτού του διαστήματος στα εξής: Βοηθός λογιστή: Εξωτερικές εργασίες σχετικά με τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες και τους πελάτες, χειρόγραφη και σε προγράμματα Η/Υ τήρηση λογιστικών βιβλίων και έκδοση στοιχείων, σύνταξη φορολογικών δηλώσεων, μισθοδοσία. Ασκούμενος ορκωτός ελεγκτής λογιστής (Μέλος του ΣΟΕΛ - ACCA): Εξωτερικός -εσωτερικός έλεγχος, φορολογικός έλεγχος, διαχειριστικός έλεγχος, αποτιμήσεις καθαρής θέσης εταιρειών. Λογιστής (Μέλος ΟΕΕ ): Λογιστική παρακολούθηση και εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. εισηγμένων και μη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών.